Instagram Giveaway Conditions

1.Организатор на Играта
Организатор на играта „Инстаграм Giveaway“
(„Играта“) е „Пирин Голф Клуб” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. Христо Ботев 79,

2.Период на провеждане на Играта
Играта ще се проведе в периода от 01.07.2021 г. до 07.07.2021 г., включително. Теглене на победителя ще бъде направено на 8.07.2021.

3.Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „Пирин Голф Клуб” ООД,
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице , с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 6 по-долу.

4.Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Пирин Голф Клуб”  също нямат право да участват в Играта.

5.Награди
Ваучер за 2 нощувки за двама с включена закуска и вечеря в петзвезден хотел Пирин Голф Хотел & СПА, валиден 6 месеца считано от 08.07.2021 г.

6.Достоверност на организатора, провеждащ играта и предупреждение за измамници.
Всеки участник трябва да има предвид, че:
6.1. Организаторът никога няма да поиска пари/банкови сметки/дебитни или кредитни карти за участието в играта.
6.2. Играта се провежда само и единствено от акаунт @piringolf, всяко различие в името е измама /напр. @pirringofl @pirinngolf @piiringolf и др./
6.3. Трябва да внимава за фалшивите профили, които обикновено се разграничават по следните характеристики:
6.3.1. Фалшивите профили нямат снимки в нюз фийда

Фалшивите профили обикновено не отговарят на съобщения
Фалшивите профили имат много малко последователи
Фалшивите профили целят да Ви накарат да предприемете действие, неупоменато в условията на играта.
Организаторът не носи отговорност, за подведени лица от измамници. Всеки участник в играта следва да се е запознал с условията и предупрежденията за такива.

Забележка: Използвайте антивирусни програми на устройството, през което сърфирате, за да не може да попаднете на подозрителен уеб адрес. Докладвайте всеки фалшив профил, отговарящ на условията по-горе.

7.Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите
Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM;
6.2. в срока на Играта да са последвали профила на PirinGolf в INSTAGRAM – https://www.instagram.com/piringolf/;
6.3. в срока на Играта да отбележат минимум един свой приятел в коментар на страницата https://www.instagram.com/piringolf
6.4. След приключване на периода на Играта на случаен принцип ще бъдат избрани 1 бр. печеливши Участници.
6.5. Печелившите Участници ще бъдат обявени на 08.07.2021 г. на страницата https://www.instagram.com/piringolf. Печелившият Участник следва да предостави на Организатора: имена, валиден e-mail адрес, за изпращане на ваучера и телефон в срок до 5 дни, считано от обявяване на печелившите Участници.
6.6. Ваучера ще бъде изпратен от организатора до печелившия Участник в срок от 5 работни дни след получаване e-mail от печелившия участник. Ваучера ще бъде изпратен по е-mail.
ВАЖНО: Печеливши Участници, непотърсили наградите си (включително Участници неизпратили е-mail за и телефон за обратна връзка) в 30-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

7.Ограничения
Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой профил в платформата INSTAGRAM.
Всички участници могат да спечелят само една награда.
Един Участник може да публикува неограничен брой коментари с отбелязване на приятел.

8.Обща информация за наградите и печелившите Участници
Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

9.Значение на действията по регистрация в Играта
Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
9.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;
9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;
9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

10.Лични данни
Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;
10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;
10.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.
10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.
10.6.Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес marketing@piringolf.bg .

11.Гаранции на Организатора
Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците – те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на провеждане и администриране на играта и доставяне на спечелените награди и само за срока, който е необходим за това.
Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

12.Нарушения
12.1. Докладване на нарушения
В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@piringolf.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.
12.2. Последици от нарушенията. В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой INSTAGRAM профил Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта.
12.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че и/или има основателно подозрение за неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

13.Отговорност
13.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
13.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: http://piringolf.bg
13.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: http://piringolf.bg/   или на профила си в Instagram. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.
13.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност да уведоми печелившия Участник за спечелената награда.

14.Правни аспекти
14.1. Приложимо право и подсъдност
Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение “ППМ” съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.
14.2. Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.
14.3. Други
Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

15.Прекратяване на участието в Играта
15.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да премахне следването на профила на Организатора на страницата https://www.instagram.com/piringolf / . По този начин той се отказва от участие и занапред.
15.2. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно – право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на „Инстаграм Giveaway“.
15.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

16.Специални права и задължения на участниците и Организатора

1. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://www.instagram.com/piringolf/, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на страницата, да разпространяват или да популяризират по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на действащото законодателство.

16.2. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание счете за несъответстващо на темата и концепцията на Играта.
16.3 С приемането на настоящите Правила участниците се съгласяват, че за ползването на информацията и/или материалите, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.
16.4 С приемането на настоящите Правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях данни или друга информация във връзка или по повод на Играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.
16.5. Участниците гарантират на Организатора необезпокояваното упражняване на правата, предоставени му по настоящия раздел, като участниците ще бъдат изцяло отговорни в случай на каквито и да е претенции в тази връзка от страна на трети лица.
16.6.  Описаните в настоящия раздел права и задължения на участниците и Организатора не са лимитирани от крайната дата и приключването на Играта.

Pirin Golf

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване